Padmin: 8 definitions

Introduction:

Padmin means something in Hinduism, Sanskrit. If you want to know the exact meaning, history, etymology or English translation of this term then check out the descriptions on this page. Add your comment or reference to a book if you want to contribute to this summary article.

Padmin has 6 English definitions available.

Languages of India and abroad

Sanskrit dictionary

[Deutsch Wörterbuch]

Source: Cologne Digital Sanskrit Dictionaries: Böhtlingk and Roth Grosses Petersburger Wörterbuch

Padmin (पद्मिन्):—(von padma)

1) adj. gefleckt (von Elephanten); m. ein gefleckter Elephant (vgl. padma 2. und padmaka 2.): nāgā mattāḥ hemakakṣāḥ kṛtāpīḍāḥ padmino hemamālinaḥ [Mahābhārata 2, 2075. 12, 959. 4280.] yaḥ sahasraṃ sahasrāṇāṃ gajānāmatipadminām . ījāno vitate yajñe dakṣiṇāmatyakālayat .. [926.] īśādantānmahākāyāṃkāñcanasragvibhūṣitān . padmino vai sahasrāṇi prādāṃ daśa ca sapta ca .. [13, 4924.] śataṃ gajānāmapi padmināṃ tathā śataṃ girīṇāmiva hemaśṛṅgiṇām (śṛṅga ist wie viṣāṇa zugleich Horn und Fangzahn des Elephanten; vgl. śṛṅgin Elephant) [1, 7344.] Nach [Amarakoṣa 2, 8, 2, 3.] [Hemacandra’s Abhidhānacintāmaṇi 174] und [Hārāvalī 14] schlechtweg Elephant; vgl. puṣkarin. padminī Elephantenweibchen [Dharaṇīkoṣa im Śabdakalpadruma] —

2) padminī f. a) Nelumbium speciosum (die ganze Pflanze, während padma nur die Blüthe ist; derselbe Unterschied ist zwischen abja und abjinī, nalina und nalinī, paṅkaja und paṅkajinī u. s. w.); eine Menge von Wasserrosen, Lotusteich gaṇa puṣkarādi zu [Pāṇini’s acht Bücher 5, 2, 135.] [Amarakoṣa 1, 2, 3, 38.] [Trikāṇḍaśeṣa 1, 2, 36.] = abja, abjinī und sarasī [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha 3, 390.] = saroruha und padmasaṃghāta [Medinīkoṣa Nalopākhyāna 86.] = padma und sarovara [VIŚVA im Śabdakalpadruma] = mṛṇāla [Śabdamālā] ebend.padminīva suteyaṃ te hradādanyahradaṃ gatā [Mahābhārata 1, 7228.] hastihastaparāmṛṣṭāṃ vyākulāmiva padminīm [3, 2669.] jalasthāneṣu ramyeṣu padminībhiśca saṃkulam (himavantam) [9928.] pramṛdya ca raṇe senāṃ padminīṃ vāraṇo yathā [6, 4565. 3, 2541] (scheint verdorben zu sein). vasāmi phullāsu ca padminīṣu [13, 521.] prakhyā devī [Suśruta 2, 172, 4.] suragaja iva bibhratpadminīṃ dantalagnām [Kumārasaṃbhava 3, 76.] [Bhāgavatapurāṇa 4, 7, 46] ([BURNOUF]None fälschlich Elephantenweibchen). skandhāvalagnoddhṛtapadminīka (dvipendra) [Raghuvaṃśa 16, 68.] śiśiramathitāṃ padminīṃ vānyarūpām [Meghadūta 81.] sapadmāṃ padminīmiva [Mahābhārata 6, 4613.] [Rāmāyaṇa 5, 18, 6] (sapadmāmiva zu lesen). [Kathāsaritsāgara 21, 10.] pattracchāyāsu dīrghikāpadminīnām [Mālavikāgnimitra 33.] vāri -ādāya padminīpattraiḥ [Rāmāyaṇa 3, 76, 12.] yathā vanānniḥsarato datā dhṛtā mataṅgajendrasya sapattrapadminī [Bhāgavatapurāṇa 3, 13, 39.] [Vetālapañcaviṃśati] in [Lassen’s Anthologie 6, 7.] — padminyā yathedaṃ śobhitaṃ saraḥ [Rāmāyaṇa 2, 52, 98.] padminībhiśca śobhitam (vanam) [Mahābhārata 1, 4869.] śucivāriprasannodāṃ dadṛśuḥ padminīṃ śubhām [13, 4471.] [Rāmāyaṇa 2, 27, 18] (mit [Gorresio] padminīrvimalodakāḥ zu lesen). [48, 8. 52, 97.] — b) Bez. einer best. Zauberkunst [Mārkāṇḍeyapurāṇa 64, 15. 66, 7. 68, 2. fgg.] — c) Bez. eines Frauenzimmers mit bestimmten Vorzügen, das zu der ersten der in 4 Klassen getheilten Frauen gehört, [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] [Medinīkoṣa] bhavati kamalanetrā nāsikā kṣudrarandhrā aviralakucayugmā dīrghakeśī kṛśāṅgī . mṛduvacanasuśīlā nṛtyagītānuraktā sakalatanusuveśā padminī padmagandhā .. [Ratimañjarī im Śabdakalpadruma] [Weber’s Verzeichniss No. 595.] — d) Nomen proprium eines Frauenzimmers [morgenländischen Gesellschaft 14, 569, 5.]

Source: Cologne Digital Sanskrit Dictionaries: Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung

Padmin (पद्मिन्):——

1) Adj. gefleckt (von Elephanten). —

2) *m. Elephant [Rājan 19,15.] —

3) f. — a) Nelumbium speciosum (die ganze Pflanze) , eine Menge von Wasserrosen , Lotusteich. — b) *Elephantenkuh [Rājan 19,19.] — c) eine best. Zauberkunst. — d) ein Frauenzimmer mit bestimmten Eigenschaften. — e) Nomen proprium — α) einer Surāṅganā [Indische studien von Weber 15.] — β) eines Frauenzimmers.

context information

Sanskrit, also spelled संस्कृतम् (saṃskṛtam), is an ancient language of India commonly seen as the grandmother of the Indo-European language family (even English!). Closely allied with Prakrit and Pali, Sanskrit is more exhaustive in both grammar and terms and has the most extensive collection of literature in the world, greatly surpassing its sister-languages Greek and Latin.

Discover the meaning of padmin in the context of Sanskrit from relevant books on Exotic India

See also (Relevant definitions)

Relevant text

Like what you read? Consider supporting this website: