Nalina: 17 definitions

Introduction:

Nalina means something in Hinduism, Sanskrit, Jainism, Prakrit, Marathi, Hindi. If you want to know the exact meaning, history, etymology or English translation of this term then check out the descriptions on this page. Add your comment or reference to a book if you want to contribute to this summary article.

Nalina has 15 English definitions available.

Alternative spellings of this word include Nalin.

Languages of India and abroad

Sanskrit dictionary

[Deutsch Wörterbuch]

Source: Cologne Digital Sanskrit Dictionaries: Böhtlingk and Roth Grosses Petersburger Wörterbuch

Nalina (नलिन):—[UJJVAL.] zu [Uṇādisūtra.2,49.] m. n. [Siddhāntakaumudī 249,a,9.]

1) n. a) Wasserrose, Nelumbium speciosum, aber nicht die ganze Pflanze, sondern nur die einzelne Blume (die sich gegen Abend schliesst). [Amarakoṣa 1, 2, 3, 38.] [Hemacandra’s Abhidhānacintāmaṇi 1160.] [Anekārthasaṃgraha 3, 386.] [Medinīkoṣa Nalopākhyāna 82.] [Ratnamālā 83.] [Mahābhārata 7, 1299.] vinālairnalinairiva [8, 615. 7, 1567.] pramlānanalinābha [11, 717.] [Harivaṃśa 12669.] [Rāmāyaṇa Gorresio 2, 4, 14.] [Suśruta 1, 41, 9. 140, 20. 2, 338, 20.] [Meghadūta 68.] yadukulanalinadineśa [Gītagovinda 1, 19.] [Bhāgavatapurāṇa 2, 6, 22. 5, 5, 31.] nalinābhavaktva [Raghuvaṃśa 18, 4.] nalinekṣaṇa [Mahābhārata 14, 1491.] [Bhāgavatapurāṇa 2, 2, 9. 3, 9, 21. 4, 7, 33. 5, 2, 5.] nīlanalinābha (locana) [Gītagovinda 10, 5. 14. 11, 26.] caraṇa [12, 2.] Am Ende eines adj. comp. f. ā [Rāmāyaṇa 4, 44, 92.] [Rājataraṅgiṇī 3, 527.] Vielleicht auf nala zurückzuführen, da der Stängel wie beim Rohr hohl ist. — b) die Indigopflanze [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] [Medinīkoṣa] — c) Wasser [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] —

2) f. ī a) Nelumbium speciosum, die Pflanze selbst (nalinīdala) ist ein Blatt von N. sp., nalinadala ein Blumenblatt von N. sp.; s. navanalinadalāy); eine Gruppe von Nelumbium speciosum, ein damit bewachsener Teich, See u.s.w. [Amarakoṣa 1, 2, 3, 38.] [Hemacandra’s Abhidhānacintāmaṇi 1160.] = padmākara und kamalākara, abjinī und padminī [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha 3, 386.] [Medinīkoṣa Nalopākhyāna 82.] = padmayuktadeśa, padmasamūha, padmalatā [Bharata] zu [Amarakoṣa] [Śabdakalpadruma] = padmamātra [RĀYAM.] zu [Amarakoṣa] ebend. pattra, dala [Bhartṛhari 2, 57.] [Śākuntala 31, 7. 69. 70. 74.] [Vikramorvaśī 102.] [Amaruśataka 98.] [Śṛṅgāratilaka 4.] [Gītagovinda 4, 3.] [RATNĀV. 26, 6. 7.] prāgdantibhugnanalinātha haṭhapraviṣṭatoyaughapāṭitavisā nalinīva dīnā [Rājataraṅgiṇī 3, 527.] tadetadunmīlaya cakṣurāyataṃ niśāvasāne nalinīva paṅkajam [Vikramorvaśī 5.] na parvatāgre nalinī prarohati [Mṛcchakaṭikā 63, 10.] [Mahābhārata 1, 453. 2, 87. 390.] nalinīḥ phullapaṅkajāḥ [11603.] upetaṃ nalinījālaiḥ [17286. 6, 3160. 7, 1221. 8, 3003.] [Harivaṃśa 13818.] [Rāmāyaṇa 3, 29, 12. 5, 13, 42.] [Kumārasaṃbhava 4, 6.] [Raghuvaṃśa 6, 44. 8, 45.] [Bhartṛhari 1, 78.] [Meghadūta 40.] nalinīvāmbusaṃpattyā buddhyā śrīḥ paripālyate [KĀM. NĪTIS. 13, 5.] tasya divākarakiraṇairnalinīva vivardhate buddhiḥ [Pañcatantra V, 78.] [Bhāgavatapurāṇa 1, 6, 12.] [Śiśupālavadha 4, 46.] nalinīṃ pūrṇāmudakasyeva [Mahābhārata 2, 1809.] mahatyaraṇye mṛgayāṃ caritvā purā śṛgālo nalinīṃ vigāhate [Duaupadīpramātha 6, 22.] nalinyo dhvastakamalāstrastamīnajalecarāḥ [Rāmāyaṇa 3, 58, 38.4, 40, 46.] nalinīstatra dadṛśuḥ prasannasalilāḥ [4, 50, 29.] [Bhāgavatapurāṇa 4, 6, 19. 8, 15, 13.] taṭa [4, 25, 18.] pulina [6, 21. 9, 18, 7.] tato vidūre nalinīṃ prabhūtakamalotpalām . sītāharaṇaduḥkhārtaḥ pampāṃ rāma samāsadat .. [Mahābhārata 3, 16093.] eṣā sā dṛśyate pampā nalinī citrakānanā [Rāmāyaṇa 6, 108. 29.] Dem Versmaass zu Liebe nalini [Gītagovinda 9, 6.] nalinīka am Ende eines adj. comp. [Bhāgavatapurāṇa 5, 8, 22.] nalinī verhält sich der Bedeutung nach zu nalina, wie abjinī zu abja, paṅkajinī zu paṅkaja, padminī zu padma u. s. w.; daher sind wir geneigt anzunehmen, dass nalinī aus Wohllautsrücksichten für nalininī gesprochen worden sei. — b) die himmlische Gaṅgā oder vielmehr ein Arm derselben [Trikāṇḍaśeṣa 3, 3, 245.] [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] [Medinīkoṣa] prayātā nandanasyeva nalinī saritāṃ varā [Harivaṃśa 3502.] mandarasya gireḥ pārśve nalinyām [10656.] [Mahābhārata 3, 11351.] kuverasya vihāre ca nalinīṃ padmabhūṣitām . saricchreṣṭhāṃ ca tāṃ gaṅgāṃ vīkṣamāṇo bahūdakām .. [7, 2846.] (gaṅgā) brahmalokādapakrāntā saptadhā pratipadyate .. vasvokasārā nalinī pāvanī ca sarasvatī . jambūnadī ca sītā ca gaṅgā sindhuśca saptamī .. [Mahābhārata 6, 242. fg.] [Rāmāyaṇa 1, 44, 14. 2, 94, 25.] rājarājasya (d. i. kuverasya) nalinīmiva [95, 4. 96, 1.] [Viṣṇupurāṇa 171,] [Nalopākhyāna 12.] [Lassen’s Indische Alterthumskunde I, 842. fgg.] Vgl. kuvera . — c) mystische Bez. des einen Nasenlochs: nalinī nālinī ca prāgdvārau [Bhāgavatapurāṇa 4, 25, 48.] nalinī nālinī nāse [29, 11.] — d) = nalikā ein best. wohlriechender Stoff [Rājanirghaṇṭa im Śabdakalpadruma] — e) ein aus der Milch der Kokosnuss bereitetes berauschendes Getränk [Trikāṇḍaśeṣa 2, 10, 16.] — f) Nomen proprium der Gemahlin Ajamīḍha’s und Mutter Nīla’s [Bhāgavatapurāṇa 9, 21, 30.] —

3) m. a) als Synonym von puṣkara (s. [Amarakoṣa 2, 5, 22]) der indische Kranich [Śabdakalpadruma] — b) ein best. Strauch, = kṛṣṇapākaphala (m.) [Śabdacandrikā im Śabdakalpadruma]

--- OR ---

Nalina (नलिन):—

2) f) vgl. nīlī unter nīla

3) b) ε) und nīlinī 3). — g) Bez. einer Art von Frauenzimmern (= pahminī) [Oxforder Handschriften 218,b,14. fg.] —

3) c) Nomen proprium eines Mannes [SAṂSK. K. 184,a,11.]

Source: Cologne Digital Sanskrit Dictionaries: Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung

Nalina (नलिन):——

1) n. — a) die am Tage sich öffnende Blüthe von Nelumbium speciosum. Am Ende eines adj. Comp. f. ā. — b) *die Indigopflanze. — c) *Wasser.

2) f. ī — a) Nelumbium speciosum (die Pflanze) , eine Gruppe von N. sp. , ein damit bewachsener Teich u.s.w. — b) mystische Bez. des linken Nasenlochs. — c) Bez. einer Art von Frauenzimmern. — d) *ein best. wohlriechender Stoff. — e) *ein aus der Milch der Cocosnuss bereitetes berauschendes Getränk. — f) Nomen proprium — α) der Gemahlin Ajamīḍha's. — β) zweier Flüsse [Wilson's Uebersetzung des Viṣṇupurāṇa ,4,65.] —

3) m. — a) *der indische Kranich. — b) *Carissa Carandas. — c) Nomen proprium eines Mannes.

context information

Sanskrit, also spelled संस्कृतम् (saṃskṛtam), is an ancient language of India commonly seen as the grandmother of the Indo-European language family (even English!). Closely allied with Prakrit and Pali, Sanskrit is more exhaustive in both grammar and terms and has the most extensive collection of literature in the world, greatly surpassing its sister-languages Greek and Latin.

Discover the meaning of nalina in the context of Sanskrit from relevant books on Exotic India

See also (Relevant definitions)

Relevant text

Like what you read? Consider supporting this website: