Kala, Kālā, Kalā, Kāla: 92 definitions

Introduction:

Kala means something in Buddhism, Pali, Hinduism, Sanskrit, Jainism, Prakrit, the history of ancient India, Marathi, Hindi, biology, Tamil. If you want to know the exact meaning, history, etymology or English translation of this term then check out the descriptions on this page. Add your comment or reference to a book if you want to contribute to this summary article.

Kala has 90 English definitions available.

Alternative spellings of this word include Kaal.

Images (photo gallery)

Languages of India and abroad

Sanskrit dictionary

[Deutsch Wörterbuch]

Source: Cologne Digital Sanskrit Dictionaries: Böhtlingk and Roth Grosses Petersburger Wörterbuch

Kala (कल):—

1) adj. f. a) ā stumm, heiser: yathā kalā (Mādhy.-Rec.: kaḍā) avadanto vācā [Bṛhadāranyakopaniṣad 6, 1, 8.] [Chāndogyopaniṣad 5, 1, 8.] In comp. mit vāṣpa, aśruvor Thränen nicht reden könnend, schluchzend: nocurvāṣpakalāḥ kiṃcidvīkṣāṃ cakruḥ parasparam [Mahābhārata 15, 301.] yena saṃstambhanīyo yaṃ sarvo vāṣpakalo janaḥ [Rāmāyaṇa 2, 34, 53. 32, 23.] aśrukalāśca mātaraḥ [106, 33.] vom Gesprochenen: in Folge von Thränen undeutlich, unverständlich: vāṣpakalayā vācā [Mahābhārata 3, 13177.] [Nalopākhyāna 7, 13. 9, 25.] [Rāmāyaṇa 2, 82, 9.] uvāca tau vāṣpakalam (adv.) [Mahābhārata 3, 10839.] Auf einem Missverständniss der wahren Bed. von vāṣpakala beruht vielleicht im [Bhāgavatapurāṇa] der Gebrauch des f. vāṣpakalā in der Bed. von Thränenstrom: muñcanvāṣpakalā muhuḥ [3, 22, 25.] sarojaśriyā dṛśā vāṣpakalāmuvāha [4, 8, 16.] vāṣpakalākulākṣī [1, 7, 15.] autkaṇṭhyāśrukalākṣasya [6, 17.] kala in Verbindung mit avyakta undeutlich: avyaktakalavākyāni vadantam [Mahābhārata 3, 17145.] bālaḥ kalamavyaktamabravīt [Brāhmaṇavilāpa 3, 21.] Später bed. kala schlechtweg einen feinen, leisen (u. insofern lieblichen) Ton von sich gebend: dhvanau tu madhurāsphuṭe . kalaḥ [Amarakoṣa 1, 1, 7, 2.] [Hemacandra’s Abhidhānacintāmaṇi 1409.] [Anekārthasaṃgraha 2, 476.] [Medinīkoṣa l. 6] (lies nāvyakta d. i. nā a st. nāṭyokta). madakalayuvati [Vikramorvaśī 109.] madakalakokila [119.] bhāsvatkalanūpurāṇām abhisārikāṇām [Raghuvaṃśa 16, 12.] kalakiṅkiṇīravam [Śiśupālavadha 9, 74.] kalakāñci [82.] jaguḥ kalapadākṣaraṃ gītaṃ madhurabhāṣiṇyaḥ [Rāmāyaṇa 1, 9, 24.] [Bhāgavatapurāṇa 1, 8, 44. 2, 7, 33.] kalālāpa [Geschichte des Vidūṣaka 14.] jaguḥ kalaṃ (adv.) ca gandharvāḥ [Rāmāyaṇa 1, 19, 10. 73, 35.] nādyāpi śrūyate śabdo mattānāṃ mṛgapakṣiṇām . suraktāṃ madhurāṃ vāṇīṃ kalaṃ vyāharatāṃ muhuḥ .. [2, 71, 24. 3, 79, 21.] [Hitopadeśa I, 76.] kalahaṃsānāṃ svareṇa kalabhāṣiṇī [Rāmāyaṇa 4, 29, 17.] kokilakākalīkalarava [Bhartṛhari 1, 35.] parabhṛtavirutaṃ kalam [Śākuntala 85.] [Raghuvaṃśa 8, 58.] [Ṛtusaṃhāra 6, 21. 29.] sārasaiḥ kalanirhrādaiḥ [Raghuvaṃśa 1, 41.] śikhikulakalakekārāva [Bhartṛhari 1, 42.] [Sāhityadarpana 16, 6.] Vgl. uṣākala . — b) unverdaut [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha 2, 476.] [Medinīkoṣa l. 6.] —

2) m. a) (sc. svara) ein lieblicher aber undeutlicher Ton [Amarakoṣa u.s.w.] — b) Name eines Baumes, Shorea robusta (sāla), [Rājanirghaṇṭa im Śabdakalpadruma] Vgl. kalakala . — c) m. pl. Bez. einer Art Manen [Mahābhārata 2, 463]; vgl. sukālāḥ [Harivaṃśa 985.] —

3) n. a) männlicher Samen [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] [Medinīkoṣa]; vgl. kalala . — b) Judendorn (s. karkandhu) [Śabdacandrikā im Śabdakalpadruma]; vgl. kolā und koli . — Das f. kalā s. weiter unten.

--- OR ---

Kalā (कला):—

--- OR ---

Kāla (काल):—1.

1) adj. f. ī [Pāṇini’s acht Bücher 4, 1, 42.] blauschwarz, schwarz; als m. die blauschwarze Farbe, Schwärze [Amarakoṣa 1, 1, 4, 23.] [Trikāṇḍaśeṣa 3, 3, 382.] [Hemacandra’s Abhidhānacintāmaṇi 1397.] [Anekārthasaṃgraha 2, 478.] [Medinīkoṣa l. 7.] [Pāṇini’s acht Bücher 5, 4, 33.] (rathe) kālāśvayukte [Rāmāyaṇa 6, 67, 2.] kālāḥ kāñcanasaṃnāhāstasmiṃstamasi rākṣasāḥ . samadṛśyanta [19, 5.] kālāni bhūtvā māṃsāni śīryante yasya dehinaḥ [Suśruta 1, 299, 19.] kālajīmūta [Rāmāyaṇa 3, 55, 13.] kālamegha [4, 10, 26. 6, 79, 13.] [Mahābhārata 1, 7184.] [Vetālapañcaviṃśati 4, 20.] kālabāla und kālabāla [Śāntanācārya’s Phiṭsūtrāṇi 4, 4.] [Mahābhārata 1, 1236.] tasyāḥ dīrdhaveṇī dadṛśe svasitā snigdhā kālī vyālīva mūrdhani [3, 16191.] kālī strī pāṇḍurairdantaiḥ [16, 57.] timirābhyāhatāṃ kālīmaprakāśāṃ niśāmiva [Rāmāyaṇa 2, 114, 2.] pramadā [5, 27, 17.] —

2) m. a) das Schwarze im Auge [Suśruta 2, 336, 20.] Vgl. kālaka . — b) der indische Kuckuck [Rājanirghaṇṭa im Śabdakalpadruma] — c) = kālasarpa [Vetālapañcaviṃśati 16, 13.] — d) Cassia Sophora Lin. (s. kāsamarda). — e) eine Art Plumbago (raktacitraka). — f) das Harz der Shorea robusta (rāla) [Rājanirghaṇṭa im Śabdakalpadruma] — g) der Planet Saturn (vgl. nīlavāsas) [DĪPIKĀ im Śabdakalpadruma] — h) ein Beiname Śiva’s [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] [Hemacandra’s Abhidhānacintāmaṇi 45.] [Medinīkoṣa]; vgl. kālakaṇṭha, mahākāla und kālī Durgā. = Rudra [Bhāgavatapurāṇa 3, 12, 12.] — i) Nomen proprium eines Sohnes von Hrada [Harivaṃśa 189.] eines Fürsten (kālayavana) [Bhāgavatapurāṇa 3, 3, 10.] eines Bruders des Königs Prasenajit [Burnouf 173.] eines künftigen Buddha [Lot. de Lassen’s Anthologie b. l. 126.] eines Nāgarāja [Vyutpatti oder Mahāvyutpatti 85.] eines Rakṣas [Rāmāyaṇa 6, 69, 12.] eines Feindes von Śiva (s. kālāsuhṛd). — k) Nomen proprium eines Berges [Rāmāyaṇa 4, 44, 21.] — l) Name eines der 9 Schätze bei den Jaina [Hemacandra’s Abhidhānacintāmaṇi 193,] [Scholiast] — m) myst. Bez. des Buchstabens m [Weber’s Indische Studien 2, 316.] —

3) f. kālā a) Name verschiedener Pflanzen: Indigofera tinctoria Lin. [Amarakoṣa 2, 4, 3, 13.] [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] [Medinīkoṣa]; Piper longum Lin. [Amarakoṣa 2, 4, 3, 15]; eine der Ipomoea Turpethum nahe verwandte Pflanze, viell. Ipomoea atropurpurea Chois. [Amarakoṣa 2, 4, 3, 27.] [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] [Medinīkoṣa] [Suśruta 1, 131, 19. 2, 106, 19. 528, 16]; Nigella indica Roxb. [Amarakoṣa 2, 9, 37]; Rubia Munjista (mañjiṣṭhā, kālameṣikā) Roxb. [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] (lies jiṅgyām). [Medinīkoṣa]; Ruellia longifolia (kulika) [Ratnamālā im Śabdakalpadruma]; Physalis flexuosa Lin. (aśvagandhā) [Rājanirghaṇṭa im Śabdakalpadruma]; Bignonia suaveolens Roxb. (pāṭalā) [Bhāvaprakāśa im Śabdakalpadruma] Nach dem gaṇa harītakyādi zu [Pāṇini’s acht Bücher 4, 3, 167] ist kālā auch die Frucht der Kālā. — b) Nomen proprium einer Tochter des Dakṣa, der Mutter der Kāleya oder Kālakeya [Mahābhārata 1, 2520. 2542.] [Harivaṃśa 11521. 11552. 12465.] [PADMA-Pāṇini’s acht Bücher] in [Viṣṇupurāṇa 122, Nalopākhyāna 19.] Vgl. kālakā . — c) ein Beiname der Durgā [Amarakoṣa 1, 1, 1, 32,] [Scholiast]; vgl. kālī . —

4) f. kālī a) = kālikā schwarze Farbe, Tinte [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] [Medinīkoṣa] — b) Anschwärzung, üble Nachrede [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] — c) Nacht [Rājanirghaṇṭa im Śabdakalpadruma] — d) eine schwarz aufziehende Wolkenmasse [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] [Hārāvalī 71.] — e) ein best. in Milch vorkommendes Thierchen, = kṣīrakīṭa [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] = kṣārakīṭa (sic) [Medinīkoṣa] — f) Name verschiedener Pflanzen: α) = kālāñjanī; β) Cajanus indicus Spreng. (tuvarī); γ) Ipomoea Turpethum (trivṛt) [Rājanirghaṇṭa im Śabdakalpadruma]; δ) Bignonia suaveolens Roxb. [Amarakoṣa 2, 4, 2, 35,] [Scholiast] — g) Name einer der sieben Zungen Agni's [Jaṭādhara im Śabdakalpadruma] [Muṇḍakopaniṣad 1, 2, 4.] [Gṛhyasaṃgrahapariśiṣṭa 1, 14.] — h) eine Form der Durgā [Amarakoṣa 1, 1, 1, 32.] [Hemacandra’s Abhidhānacintāmaṇi 203.] [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] [Medinīkoṣa] [Mahābhārata 4, 195.] [Harivaṃśa 10239.] [Kumārasaṃbhava 7, 39.] [Devīmāhātmya 9, 27.] itthaṃ cemau rajanidivasau dolayandvāvivākṣau kālaḥ kālyā bhuvanaphalake krīḍati prāṇiśāraiḥ [Bhartṛhari 3, 43.] Hier wie bei kāla als Beiname von Śiva hat man mit dem Begriff der Schwärze wohl auch den der Alles zerstörenden Zeit vor Augen gehabt. Vgl. [Weber’s Indische Studien 1, 286. 287.] mahākālī und bhadrakālī . — i) Name einer der göttlichen Mütter [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] [Medinīkoṣa] — k) Nomen proprium einer Unholdin (vgl. kālakā), der Mutter der Kālakeya, [Harivaṃśa 11552.] — l) Name einer der 16 Vidyādevī [Hemacandra’s Abhidhānacintāmaṇi 239.] — m) Beiname der Satyavatī, der Gemahlin Śāntanu’s und Mutter Kṛṣṇadvaipāyana’s [Trikāṇḍaśeṣa 2, 8, 10.] [Lassen’s Indische Alterthumskunde I, 629, Nalopākhyāna 1.] [Mahābhārata 1, 2209. 4244.] [Benfey’ Chrestomathie aus Sanskritwerken 6, 1.] Mutter Vicitravīrya’s, mit dessen Gemahlin Kṛṣṇadvaipāyana die drei Kinder Dhṛtarāṣṭra, Pāṇḍu und Vidura zeugt [Harivaṃśa 1825. fg.] Gemahlin Bhīmasena’s und Mutter Sarvagata's [Bhāgavatapurāṇa 9, 22, 30.] — n) mit oder ohne Beis. von gaṅgā Name eines Flusses [Lassen’s Indische Alterthumskunde I, 50. 56. 441. fg.] —

4) n. a) eine dunkle Art Sandelholz (kālīyaka) [Śabdacandrikā im Śabdakalpadruma] — b) ein best. Parfum (kakkolaka) [Rājanirghaṇṭa im Śabdakalpadruma] — c) Eisen (vgl. kālāyasa) [Vācaspati] bei [Bharata] zu [Amarakoṣa] [Śabdakalpadruma]

--- OR ---

Kāla (काल):—2. m.

1) ein bestimmter oder richtiger Zeitpunkt; Zeit überh. [Amarakoṣa 1, 1, 3, 1. 3, 4, 26, 196.] [Trikāṇḍaśeṣa 1, 1, 103.] [Hemacandra’s Abhidhānacintāmaṇi 126.] [Anekārthasaṃgraha 2, 478.] [Medinīkoṣa l. 7. Im Ṛgveda] nur an einer Stelle: u.a pra.āmati.īvyā jayāti kṛ.aṃ yacchva.hnī vici.oti kā.e [10, 42, 9.] [Atharvavedasaṃhitā 19, 53 und 54] sind Lieder, welche von Macht und Wesen der Zeit handeln, deren Begriff an den der Weltordnung oder des Schicksals streift (vgl. unter 2.). Einigermaassen gebräuchlich wird das Wort (st. des alten ṛtu) erst in den [BRĀHMAṆA] : sa eṣa sviṣṭakṛtaḥ kālaḥ [The Śatapathabrāhmaṇa 1, 7, 3, 3. 3, 8, 3, 36.] yadi kāle yadyanākāle thaivāśnanti [2, 4, 2, 4.] juhoti kāla eva [4, 5, 1, 16.] [Kātyāyana’s Śrautasūtrāṇi 10, 5, 14. 25, 7, 2.] [ŚVETĀŚV. Upakośā 4, 15.] [Manu’s Gesetzbuch 2, 80. 3, 105. 7, 164. 204.] [Nalopākhyāna 2, 17. 25, 1.] [Rāmāyaṇa 1, 77, 13. 2, 40, 30. 3, 4, 7.] [Suśruta 1, 124, 3.] [Pañcatantra I, 253. 254.] [Śākuntala 151.] [Raghuvaṃśa 3, 12. 12, 69.] kāle kāle [Mahābhārata 1, 1680.] [Raghuvaṃśa 4, 6.] svakāle [Manu’s Gesetzbuch 4, 93.] prāpte kāle [9, 307.] kṣetre kālopapādite [36.] kāloptāni vījāni [38.] kālayuktaṃ vacaḥ [Rāmāyaṇa 5, 46, 2.] parjanyaḥ kālavarṣī [Mṛcchakaṭikā 178, 10.] [Pañcatantra 149, 14.] nainaṃ purā kālātprāṇo jahāti [The Śatapathabrāhmaṇa 14, 5, 1, 11] (vgl. [Aitareyabrāhmaṇa 8, 25], wo āyuṣaḥ st. kālāt). kālameva pratīkṣeta [Manu’s Gesetzbuch 6, 45.] kālamanveṣayantau [Pañcatantra 182, 24.] kālavid [Rāmāyaṇa 4, 32, 13.] kālaṃ gacchati er gelangt zum Endpunkt (beim coitus) [Chāndogyopaniṣad 2, 13, 1.] die zu Etwas bestimmte —, geeignete Zeit; die Ergänz. im gen., dat., loc., im comp. vorang., im inf. oder im potent. mit yad [?(Pāṇini’s acht Bücher 3, 3, 167. 168):] saṃpratiṣṭhāmahe kālaḥ prasthānasya [Rāmāyaṇa 2, 56, 2.] tasya kālo yamāgataḥ dazu ist jetzt die Zeit gekommen [Viśvāmitra’s Kampf 12, 9.] eṣa dvaidhībhāvasya kālaḥ [Pañcatantra 155, 9. 143, 12.] [Geschichte des Vidūṣaka 241.] nāyaṃ vaktavyasya kālaḥ [Pañcatantra 194, 23.] na rāma kālaḥ paridevanāya [Mahābhārata 3, 10259.] na kālo sti vilambane [Rāmāyaṇa 6, 8, 45.] dakṣiṇākāla [Kātyāyana’s Śrautasūtrāṇi 17, 2, 21] (vgl. dakṣiṇānāṃ kāle [The Śatapathabrāhmaṇa 7, 2, 2, 21]). karmakāla [Rāmāyaṇa 1, 65, 34.] kriyākāla [Suśruta 1, 5, 13.] paṇakālamamanyata [Nalopākhyāna 7, 8.] [Vikramorvaśī 32, 15. 64, 18.] nāyaṃ kālo vilambitum [Nalopākhyāna 20, 11.] [Duaupadīpramātha 3, 7.] [Rāmāyaṇa 6, 93, 23.] kālo yadbhuñjīta bhavān [Pāṇini’s acht Bücher 3, 3, 168,] [Scholiast] — kālamāsādya in Berücksichtigung der Zeitumstände: kālamāsādya kāryaṃ ca daṇḍaṃ rājā prakalpayet [Manu’s Gesetzbuch 8, 324. 9, 293.] skandhenāpi vahecchatruṃ kālamāsādya buddhimān [Pañcatantra III, 247.] kālamāsādya kaṃcana nach einer Weile: yathā kāṣṭhaṃ ca kāṣṭhaṃ ca sameyātāṃ mahārṇave . sametya ca vyapeyātāṃ kālamāsādya kaṃcana .. [Rāmāyaṇa 2, 105, 24.] — kālasaṃkhyāṃ na vedmi [Pañcatantra 242, 19.] kālaṃ kālavibhaktīśca [Manu’s Gesetzbuch 1, 24.] evaṃ sarvaṃ sa sṛṣṭvedaṃ māṃ cācintyaparākramaḥ . ātmanyantardadhe bhūyaḥ kālaṃ kālena pīḍayan [51.] kālasyānavasthitatvāt [Kātyāyana’s Śrautasūtrāṇi 18, 6, 31.] kālāvasthā [Suśruta 1, 113, 14. 151, 21.] aitasmātkālāt [The Śatapathabrāhmaṇa 4, 2, 4, 5.] ūrdhvaṃ tu kālādetasmāt [Manu’s Gesetzbuch 9, 90.] etasminneva kāle [Nalopākhyāna 2, 12.] anyeṣvapi tu kāleṣu [Manu’s Gesetzbuch 7, 183.] sarveṣu kāleṣu [Rāmāyaṇa 1, 46, 11.] viṣame kāle [2, 88, 15.] kāle śubhe prāpte [Nalopākhyāna 5, 1.] tasminnatisukhe kāle [Daśaratha’s Tod 1, 19.] deśakālau der rechte Ort und die rechte Zeit, Zeit und Ort [Manu’s Gesetzbuch 3, 126. 7, 10. 16. 64. 8, 126. 156. 157.] deśe ca kāle ca [233.] [Hitopadeśa I, 14.] deśakālajña [Nalopākhyāna 8, 12.] kālaṃ kar eine Zeit festsetzen: kālaśca kriyatāmasya svapne jāgaraṇe tathā [Rāmāyaṇa 6, 38, 29.] Eine andere Bed. von kālaṃ kar wird u. 3 besprochen werden. trikālajña [Rāmāyaṇa 1, 1, 8.] iṣṭapañcakālajña [Mahābhārata 12, 12797.] agnau juhvadubhau kālāvubhau kālāvupaspṛśan bei Sonnenauf und Niedergang [1, 4623.] ṣaṣṭhe kāle hnaḥ zur 6ten Stunde am Tage d. i. um Mittagszeit [Vikramorvaśī 20.] ṣaṣṭhānnakāla der nur die sechste Esszeit hat d. i. der 5 Mahlzeiten vorübergehen lässt und erst am Abend des 3ten Tages seine Mahlzeit hält; davon nom. abstr. ṣaṣṭhānnakālatā [Manu’s Gesetzbuch 11, 200.] Gewöhnlich mit Weglassung von anna Speise: caturthakālam zur vierten Esszeit d. i. am Abend des zweiten Tages [109.] ṣaṣṭhe kāle am Abend des dritten Tages [Mahābhārata 13, 5175. 14, 1663. 1665.] kadāciddvādaśe kāle kadācidapi ṣoḍaśe . āhāramakarodrājā mūlāni ca phalāni ca .. [1, 8118.] Vgl. caturthakālika und aṣṭamakālika adjj. der erst am Abend des zweiten und vierten Tages seine Mahlzeit hält [Manu’s Gesetzbuch 6, 19.] ṛtukāla die Zeit der monatlichen Reinigung [Yāska’s Nirukta 1, 19.] [Śāṅkhāyana’s Śrautasūtrāṇi 3, 13, 47.] [Manu’s Gesetzbuch 5, 153.] āpatkāle [2, 241.] mantrakāle [7, 149.] niśā [Nalopākhyāna 15, 14.] pradoṣa [Hitopadeśa 22, 1.] śīta, uṣṇa [I, 186.] śiśukāla die Kinderjahre [Pañcatantra 192, 3.] kiyāṃkālastavaivaṃ sthitasya saṃjātaḥ wie viel Zeit ist verflossen, seitdem du stehst? [242, 14.] evaṃ tasya tāṃ nityaṃ sevamānasya kālo yāti [45, 10.] kāvyaśāstravinodena kālo gacchati dhīmatām [Prooemium im Hitopadeśa 48.] athaivaṃ gacchati kāle [Pañcatantra 34, 14.] gacchatā kālena im Verlauf der Zeit, nach einiger Zeit [47, 6. 76, 10. 224, 7.] kāle gacchati dass. [Geschichte des Vidūṣaka 61.] evaṃ tena saha sakalāṃ rātriṃ yāvadvigrahaparasya kālo vrajati [Pañcatantra 117, 9. 163, 22.] tasya ca kṛṣiṃ kurvatastadaiva niṣphalaḥ kālo tivartate die Zeit, welche er auf das Bebauen des Ackers verwendet, geht ihm fruchtlos dahin [174, 9.] tasyaivaṃ vartamānasya kālaḥ samabhivartsyati . agniṃ śuśrūṣamāṇasya pitaraṃ ca yaśasvinam .. [Rāmāyaṇa 1, 8, 10.] sa ca vakabālakān sadaiva bhakṣayaṃkālaṃ nayati [Pañcatantra 98, 10.] sadaikasthānavihāriṇau kālaṃ nayataḥ [43, 2.] bhakṣaṇapānaviharaṇakriyābhiḥ kālo neyaḥ [25, 10.] [Hitopadeśa 37, 20.] [Raghuvaṃśa 1, 33.] kālaṃ yāpayati [Pañcatantra 183, 24.] kva cāyaṃ vihṛtastvayā . kālaḥ [Mahābhārata 1, 7.] nityakālam stets [Manu’s Gesetzbuch 2, 58. 73.] dīrghakālam eine lange Zeit hindurch [8, 145.] [Sundopasundopākhyāna 1, 10.] [Gedicht vom Vogel Cātaka 1.] mahāntaṃ kālam dass. [Pañcatantra 114, 24.] dīrgheṇa kālena dass. [Sundopasundopākhyāna 1, 8.] nach langer Zeit [Rāmāyaṇa 1, 45, 40.] kālena mahatā dass. [Viśvāmitra’s Kampf 10, 10.] kālena bahunā [Śṛṅgāratilaka 8.] kenacittvatha kālena nach einiger Zeit [Viśvāmitra’s Kampf 5, 13.] kālena im Verlauf der Zeit, mit der Zeit [Manu’s Gesetzbuch 9, 246.] [Mahābhārata 3, 8843.] [Bhagavadgītā 4, 38.] [Rāmāyaṇa 4, 15, 34.] [Pañcatantra 32, 24.] [Kathāsaritsāgara 4, 20. 6, 21.] [Geschichte des Vidūṣaka 16. 184. 193.] dīrghasya kālasya nach langer Zeit [Nalopākhyāna 18, 1.] [Manu’s Gesetzbuch 8, 216.] [Rāmāyaṇa 3, 4, 37. 4, 8, 49.] kālasya mahataḥ dass. [1, 17, 12.] kasyacitkālasya nach einiger Zeit [Śākuntala 110, 15.] kasyacittvatha kālasya [Mahābhārata 1, 5299.] [Harivaṃśa 6386.] [Rāmāyaṇa 1, 26, 25.] kālāt im Verlauf der Zeit, mit der Zeit [Manu’s Gesetzbuch 8, 251.] kālatas dass. [Kathāsaritsāgara 6, 101.] —

2) Ereignisse, deren Ursachen sich dem Verstande entziehen, werden, da sie im Verlauf der Zeit geschehen, als unmittelbare Wirkungen der thätig gedachten Zeit aufgefasst. Schon oben u. 1. haben wir zweier Lieder des [Atharvavedasaṃhitā] gedacht, in denen der Begriff der Zeit an den der Weltordnung oder des Schicksals streift. na kartā kasyacitkaścinniyoge nāpi ceśvaraḥ . svabhāve vartate kālaḥ kasya kālaḥ parāyaṇaḥ .. [Rāmāyaṇa 4, 24, 5. fgg.] [Suśruta 1, 18, 18.] [Bhartṛhari 3, 43.] [Weber’s Verzeichniss No. 948.] sarve kālena sṛjyante hriyante ca punaḥ punaḥ [Mahābhārata 13, 56.] kālasyāhaṃ vaśānugaḥ [51.] [Rāmāyaṇa 6, 12, 1.] pracodito haṃ kālena pannaga tvāmacūcudam [Mahābhārata 13, 50.] ayaṃ rāmastvayaṃ rāma iti kālena coditāḥ . anyo nyaṃ samare jaghnuḥ [Rāmāyaṇa 3, 31, 47.] kālacodita [1, 1, 50. 3, 8, 8.] [Arjunasamāgama 10, 31.] [Duaupadīpramātha 8, 4.] —

3) die Alles zu Ende führende, vernichtende Zeit; Tod, sowohl der, welcher nur das einzelne Individuum trifft, als auch der, welcher am Ende der Welt Alles zerstört. Nach [Suśruta 1, 122, 11] der Tod der durch die Zeit, durch’s Alter kommt: tatraikaḥ kālasaṃjñastu śeṣāstvāgantavaḥ smṛtāḥ (mṛtyavaḥ) . Sehr häufig personificirt mit den Attributen Yama's und mit diesem bisweilen auch identificirt. [Amarakoṣa 1, 1, 1, 54. 3, 4, 26, 196.] [Trikāṇḍaśeṣa 3, 3, 382.] [Hemacandra’s Abhidhānacintāmaṇi 323. 184.] [Hemacandra’s Anekārthasaṃgraha] [Medinīkoṣa] kālameyivān er starb [Bhāgavatapurāṇa 9, 9, 2.] kālaṃ kar sterben [Mahābhārata 14, 1784.] [Rāmāyaṇa 2, 64, 52]; vgl. kālakarman und kālakriyā. kālasamāyukta gestorben [6, 93, 23.] kālasya nayane yuktā yamasya puruṣāśca ye [Mahābhārata 2, 343.] so yaṃ vyaktaṃ bhavatāṃ kālahetuḥ [2096.] sa hi meghācalaprakhyaḥ kālaḥ puruṣavigrahaḥ . varāyudhadharaḥ śrīmānutpapāta vihāyasā .. [Rāmāyaṇa 5, 89, 45.] kālo hi vyasanaprasāritabhujo gṛhṇāti dūrādapi [Pañcatantra II, 21.] upetya muniveṣo tha kālaḥ provāca rāghavam [Raghuvaṃśa 15, 92.] pitṝṇāṃ (patiṃ) sarvanidhanaṃ kālaṃ vaiśvānaraṃ prabhum [Harivaṃśa 12492.] kālāyāḥ kālakalpastu gaṇaḥ paramadāruṇaḥ [12465.] prahrādastu yuyudhe saha kālena raṇe kāla iva sthitaḥ [13191.] (nivātakavacāḥ) kālarūpāḥ [Mahābhārata 3, 12107.] [Arjunasamāgama 7, 5.] svaṃ rūpaṃ kālarūpābhaṃ bheje vaiśravaṇānujaḥ [Rāmāyaṇa 3, 55, 3.] kālarūpin [4, 59, 20.] kālopamau yuddhe [1, 22, 24.] [Rājataraṅgiṇī 1, 289.] kālamivolvaṇam [5, 148.] nidrayā kālarūpiṇyā [Harivaṃśa 3237.] śūnyamāsījjagatsarvaṃ kāleneva hataṃ tadā [Sundopasundopākhyāna 2, 18.] saṃjihīrṣurdurādharṣaṃ kālo lokakṣaye yathā [Rāmāyaṇa 6, 70, 35.] kālasya kālaśca bhavetsa rāmaḥ saṃkṣipya lokāṃśca sṛjedathānyān [3, 43, 42.] mṛtyurdaṇḍaṃ sapāśaṃ ca kālaḥ śaktimagṛhṇata [Harivaṃśa 12146.] khaḍgadaṇḍaṃ dhanuṣpāśaṃ śaraughajaṭharaṃ prabhum . rāmakālamakālena na kālayitumarhasi .. [Rāmāyaṇa 3, 41, 26.] kālapāśa [1, 21, 13. 29, 9. 3, 31, 16. 35, 73. 45, 19. 5, 47, 35.] [Viśvāmitra’s Kampf 6, 8. 9, 18.] [Mṛcchakaṭikā 163, 7.] [Hitopadeśa 21, 11.] kāladaṇḍa [Mahābhārata 1, 984.] [Rāmāyaṇa 3, 35, 43.] [Viśvāmitra’s Kampf 6, 2.] kālāstra [11.] kālamudgara [Rāmāyaṇa 3, 54, 10.] kālajihva [Mahābhārata 1, 2932.] kālaviṣa [3, 10884.] kālāgninā yathā pūrvaṃ trailokyaṃ dahyate khilam [Viśvāmitra’s Kampf 15, 16. 6, 19.] [Mahābhārata 3, 10393.] kālāgnisadṛśaḥ krodhe [Rāmāyaṇa 1, 1, 19.] kālāgnimiva duḥsaham [74, 17. 4, 33, 32. 50, 9]; vgl. kālānala . In Verbindung mit antaka (vgl. kālāntaka) und mṛtyu Tod: antakaścābhaddogdhā kālo lokaprakālanaḥ [Harivaṃśa 374.] abhyadhāvata saṃkruddhaḥ prajāḥ kāla ivāntakaḥ [Rāmāyaṇa 3, 7, 9.] mṛtyukālasama [4, 37, 20.] kālamṛtyuyugāntābha [31, 17.] yathā yamo yathā mṛtyuryathā kālo yathā vidhiḥ hantāsmi rākṣasānadya [3, 69, 20.] kāla und mṛtyu in Yama's sabhā [Mahābhārata 2, 340.] Kāla (kann hier wie im Folgenden auch als Personif. der Zeit oder des Schicksals aufgefasst werden) als Devarṣi in Indra's sabhā [295.] Kāla ein Sohn Dhruva's, des Polarsterns: dhruvasya putro bhagavāṃkālo lokaprakālanaḥ (vgl. oben [Harivaṃśa

374) 1, 2585.] [Harivaṃśa 154.] [Viṣṇupurāṇa 120.] kāla = māṭhara im Gefolge des Sonnengottes [VYĀḌI] zu [Hemacandra’s Abhidhānacintāmaṇi 103.] —

4) Zeitalter, Weltalter (= yuga): tūrye kāle [Rājataraṅgiṇī 5, 73.] —

5) Zeit so v. a. Zeitmaass; Prosodie: ekādaśidvādaśinorlaghāvaṣṭamamakṣaram (plabate) . udaye saṃhitākāle [Prātiśākhya zum Ṛgveda 8, 21.] hrasvo dīrghaḥ pluta iti kālato niyamā ṛci [ŚIKṢĀ 11.] [Prātiśākha zum Atharvaveda 2, 39.] [Pāṇini’s acht Bücher 1, 1, 70. 2, 27.] —

6) Abtheilung, Abschnitt [Prātiśākhya zur Vājasaneyisaṃhitā 3, 4. 5.] — Vgl. akāla, ākāla, ekakālam, yathākālam .

--- OR ---

Kala (कल):—

1) a) vāṣpakalā undeutlich redend [Rāmāyaṇa 7, 96, 10.] pracakre kalaṃ ravam lieblich [Kathāsaritsāgara 63, 99.] madhupānakalātkaṇṭhānnirgato pyalināṃ dhvaniḥ [Spr. 4687.]

--- OR ---

Kalā (कला):—

1) aṃśa, kalā, kalāṃśāṃśa der Prakṛti [Oxforder Handschriften 23,a,28. fg.] mumocāśrukalāṃ muhuḥ [Bhāgavatapurāṇa 10, 17, 19. 73, 35.] aśrukalābhiḥ [11, 29, 45.] —

4) 2(78/201) Minuten [WEBER, Jyotiṣa 105.] —

6) [Weber’s Indische Studien 8, 309.] —

8) [Śārṅgadhara SAṂH. 1, 5, 2.] Bei den Pāśupata sg. die Elemente der materiellen Welt: cetanaparatantratve satyacetanā kalā . sāpi dvividhā kāryākhyā kāraṇākhyā ceti . tatra kāryākhyā daśavidhā pṛthivyādīni pañca tattvāni rūpādayaḥ pañca guṇāśceti . kāraṇākhyā trayodaśavidhā jñānendriyapañcakaṃ karmendriyapañcakam buddhyahaṃkāramanolakṣaṇamantaḥkaraṇatrayaṃ ceti [SARVADARŚANAS. 77, 1. fgg. 76, 17. 85, 14. fgg. 86, 15. 87, 3. 8. 88, 3. 90, 2.] —

11) kalāpa [Spr. 3016.] jña adj. (f. ā) [Varāhamihira’s Bṛhajjātaka 24, 13.] m. Künstler [BṚH. S. 53, 8.] vid dass. [5, 37.] [BṚH. 18, 15.] vidvaṃs dass. [BṚH. S. 33, 19.] Verbessere einige der angeführten [64] Kalā nach [Oxforder Handschriften 217,a,1. fgg.] und dem [Scholiast] zu [Bhāgavatapurāṇa 10, 45, 36.] [Sp. 159, Z. 3] ist ākaṣakraḍā Druckfehler für ākaṣakrīḍā und dieses fehlerhaft für ākarṣa . —

14) = avidyā [WEBER, Rāmatāpanīya Upaniṣad 335.] —

15) Name der Dākṣāyaṇī an der Candrabhāgā [Oxforder Handschriften 39,b,30.] — Vgl. mahā .

--- OR ---

Kāla (काल):—1.

1) [Kathāsaritsāgara 64, 118.] —

2) i) ein Sohn Vasu's (vgl. kālin) [Oxforder Handschriften 80,b,40.] Verfasser von Mantra [101,b,16.] = aśvaghoṣa [WASSILJEW 35. 45. 58. 75. 200.] —

4) f) β) nicht Cajanus indicus, sondern eine best. Lehmart. — h) Name der Dākṣāyaṇī auf dem Berge Kālañjara [Oxforder Handschriften 39,b,4.] ein Aṃśa der Prakṛti [23,b,1.] [WILSON, Sel. Works 1,246.]

--- OR ---

Kāla (काल):—2.

1) yathaiva śṛṅgaṃ goḥ kāle vardhamānasya vardhate mit der Zeit, allmählich [Spr. 4802.] paritoṣakālāḥ Zeit so v. a. Gelegenheit [3012.] brāhmaṇastriṣu kāleṣu śastraṃ gṛhṇanna duṣyati . ātmatrāṇe varṇadoṣe durdamyaniyameṣu ca .. [Mahābhārata 12, 2950.] —

3) mṛtyukālau [Rāmāyaṇa 7, 22, 22.] —

5) [Prātiśākhya zum Ṛgveda 6, 9. 11. 11, 1. 16.] varṇāpattīnāṃ trayaḥ kālā bhavanti mātrārdhamātrāṇumātropalakṣitāḥ [Scholiast] zu [Prātiśākhya zur Vājasaneyisaṃhitā 4, 146.] —

7) in den Verbindungen pada, krama, saṃhitā so v. a. pāṭha [Scholiast] zu [Prātiśākha zum Atharvaveda 4, 123. fg.]

--- OR ---

Kala (कल):—adj. Bez. einer best. fehlerhaften Aussprache der Vocale [Patañjali] [?a. a. O.1,20,a.]

--- OR ---

Kalā (कला):—

5) [Sūryasiddhānta 1, 28. 61. 67. 2, 49. 4, 19. 7, 3. 9, 10. 14, 11.]

--- OR ---

Kāla (काल):—2.

1) kālena von Zeit zu Zeit, dann und wann (Gegens. pade pade) [Spr. (II) 6900.] zu spät [6007.]

Source: Cologne Digital Sanskrit Dictionaries: Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung

Kala (कल):——

1) Adj. (f. ā) — a) stumm. Vgl. kaḍa. — b) in Comp. mit bāṣpa oder aśru von Thränen nicht reden könnend , schluchzend ; in Folge von Thränen undeutlich , — unverständlich. m Adv. — c) fein , zart (von Tönen) , zarte Töne von sich gebend (Kehle) [Indische sprüche 4679.] m Adv. — d) Bez. eine best. fehlerhaften Aussprache der Vocale. — e) *unverdaut.

2) m. — a) *ein feiner , zarter Ton. — b) *Hand [Galano's Wörterbuch] — c) *Shorea robusta. — d) Bez. bestimmter Manen.

3) f. kalā — a) ein kleiner Theil eines Ganzen , insbes. ein Sechzehntel. — b) ein Sechzehntel der Mondscheibe. — c) ungenau Bez. der Zahl sechzehn [Hemādri’s Caturvargacintāmaṇi 1,188,16.190,1.] — d) Zins. — e) ein best. kleiner Zeittheil (die Angaben schwanken zwischen 8 Secunden und 2 Minuten 2654/201 Secunden). — f) Minute eines Grades. — g) eine Mora (in der Prosodie). — h) Atom. — i) Bez. der Substrate der sieben Hauptbestandtheile des menschlichen Leibes. — k) bei den Pāśupata Sg. die Elemente der materiellen Welt. — l) in Comp. mit bāṣpa oder aśru Thränentropfen , Thräne [Bhāgavatapurāṇa] — m) ein einen Tag alter Embryo. — n) *die monatliche Reinigung. — o) Bez. der drei Bestandtheile einer Ceremonie [Mahābhārata 14,89,3.] = mantra , dravya und śraddhā [Nīlakaṇṭha] — p) Kunstfertigkeit , Kunst (deren 64). — q) Unwissenheit. — r) = kala 2)a) [Bālarāmāyaṇa 21,6.] — s) *eine best. Pflanze. — t) *Boot , Schiff. — u) Nomen proprium einer Tochter Kardama’s und Gattin Marīci’s (einer Personification der Mondsichel). — v) Name der Dākṣāyaṇī an der Candrabhāgā. — w) Titel eines gramm. Commentars.

--- OR ---

Kāla (काल):—1. —

1) Adj. (f. ī) blauschwarz , schwarz.

2) m. — a) das Schwarze im Auge. — b) *der indische Kuckuck. — c) Coluber naga. — d) *Cassia Sophora. — e) *ein best. Strauch ( raktacitraka). — f) *das Harz der Shorea robusta. — g) der Planet Saturn. — h) Beiname Rudra-Śiva's. — i) mystische Bez. des Lautes m. — k) Nomen proprium — α) verschiedener Männer , insbes. Fürsten. — β) eines zukünftigen Buddha. — γ) eines Daitya. — δ) eines Rakṣas. — ε) *eines Schlangendämons. — ζ) eines Berges. [Kāraṇḍavyūha 91,13.] — η) *eines best. Schatzes bei den Jaina. —

3) f. ā — a) wohl Ipomoa atropurpurea. — b) *Indigofera tinctoria. — c) *Piper longum. — d) *Nigella indica. — e) *Rubia Munjista. — f) *Physalis flexuosa. — g) *Bignonia suaveolens. — h) eine best. Śakti [Hemādri’s Caturvargacintāmaṇi 1,611,5.] — i) *Beiname der Durgā. — k) Nomen proprium einer Tochter Dakṣa's. —

4) f. ī — a) *schwarze Farbe , Tinte. — b) *Anschwärzung , üble Nachrede. — c) *Nacht. — d) *eine schwarz aufziehende Wolkenmasse. — e) *ein best. Insect. — f) *ein best. Strauch ( kālāñjanī). — g) *Ipomoea Turpethum. — h) *Bignonia suaveolens. — i) *eine best. Lehmart. — k) eine der sieben Zungen Agni's. — l) ein best. Theilchen der Prakṛti. — m) eine Form der Durgā. — n) Name der Dākṣāyaṇī auf dem Berge Kālañjara. — o) Beiname der Satyavati. — p) Nomen proprium — α) der Gattin Bhīmasena's. — β) *einer der göttlichen Mütter. — γ) *einer Vidyādevī. — δ) einer Unholdin. — ε) eines Fluses. —

5) *n. — a) eine Art Sandelholz. — b) ein best. wohlriechender Stoff. — c) Eisen.

--- OR ---

Kāla (काल):—2. m. (adj. Comp. f. ā [Prātiśākhya zum Ṛgveda 2,1]) —

1) ein bestimmter oder richtiger Zeitpunct , die zu Etwas (Gen. , Dat. , Loc. , Inf. , im Comp. vorangehend oder *Potent. mit yad) bestimmte oder geeignete Zeit ; Zeit überh. paraḥ kālaḥ die höchste Zeit , mit Infin. [77,28.] — a) kālaṃ kar eine best. Z. für Etwas (Loc.) festsetzen ; vgl. auch u. 12). — b) kālamāsādya je nach den Zeitverhältnissen , mit Rücksicht auf die Zeitumstände. kālamāsādya kaṃcana nach einer Weile. — c) mahāntaṃ kālam eine lange Z. hindurch. — d) kālena im Verlauf der Z. , mit der Z. ; zu einer bestimmten Z. [Indische sprüche 1700.fg.] [2857.] [6900] gacchatā im Verlauf der Z. [Böhtlingk’s Sanskrit-Chresthomathie 107,23.] dīrgheṇa eine lange Z. hindurch , nach langer Z. mahatā [941,41.52,1]) oder bahunā nach Verlauf einer langen Z. kena cit nach einiger Z. tena zu dieser Z. [76,32.] — e) kālāt und kālatas im Verlauf der Z. , mit der Z. kālatas der Z. nach [Āpastamba’s Dharmasūtra] — f) dīrghasya oder mahataḥ kālasya nach langer Z. kasyacit nach einiger Z. — g) kāle zur rechter Z. , zur bestimmten Z. , zu gelegener Z. ; mit der Z. , so v.a. allmählich [Indische sprüche 5168.] sva zu seiner Z. prāpte wenn die Z. gekommen ist. gacchati im Verlauf d. Z. yāte nach Verlauf einiger Z. kasmiṃścit eines Tages [Böhtlingk’s Sanskrit-Chresthomathie 41,19.] kāle kāle immer zu seiner Z. [57,26.92,15.] prāpteṣu kāleṣu wenn die Z. da ist , so v.a. wenn Noth am Manne ist [Indische sprüche 7651.] — h) kāla zu rechter Z. ; mit der Zeit , allmählich.

2) Zeit , so v.a. Gelegenheit , Fall.

3) Jahreszeit [84,5.93.15.171,9.] —

4) Essenszeit (deren zwei am Tage). ubhau kālau so v. a. Morgens und Abends [Mahābhārata 1,119,33.] ṣaṣṭhe kāle am Abend des dritten Tages [Böhtlingk’s Sanskrit-Chresthomathie 107,27.] pañcaśate kāle so v.a. nach 250 Tagen [52,5.] —

5) Stunde. ṣaṣṭhe kāle hnaḥ so v. a. um Mittagszeit.

6) Zeit- , Weltalter.

7) Zeitrechnung , Aera. śaka [218,18.] śāka [Weber 101,3.] —

8) Zeitmaass , Prosodie.

9) Endpunct. kālaṃ gacchati er kommt zum Schluss (beim coitus) [Chāndogyopaniṣad 2,13,1] ( pāraṃ gacchati tannidhanam ist Glosse). —

10) der natürliche , durch’s Alter kommende Tod.

11) die Alles beherrschende und von Niemanden abhängige Zeit , Weltordnung , Schicksal.

12) die Alles vernichtende Zeit , der Tod. kālam ā-i oder kar ([Lalitavistarapurāṇa 1212,5.10]) sterben. Oefters in Verbindung mit antaka und mṛtyu Tod. Personificirt mit den Attributen Yama’s und bisweilen mit diesem identificirt. Erscheint als Devarṣi an Indra’s Hofe , als Sohn Dhruva’s , der Polarsterns , und *im Gefolge des Sonnengottes. —

13) Abtheilung , Abschnitt [Prātiśākhya 3,3,4.] —

14) in den Verbindungen pada , krama saṃhitā so v.a. pāṭha.

context information

Sanskrit, also spelled संस्कृतम् (saṃskṛtam), is an ancient language of India commonly seen as the grandmother of the Indo-European language family (even English!). Closely allied with Prakrit and Pali, Sanskrit is more exhaustive in both grammar and terms and has the most extensive collection of literature in the world, greatly surpassing its sister-languages Greek and Latin.

Discover the meaning of kala in the context of Sanskrit from relevant books on Exotic India

See also (Relevant definitions)

Relevant text

Related products

Like what you read? Consider supporting this website: